Smatramo da je 200.000 birača dovoljan broj za raspisivanje državnog referenduma

Trenutno pregledavate Smatramo da je 200.000 birača dovoljan broj za raspisivanje državnog referenduma
Vesna Nađ / Socijaldemokrati

Klub zastupnika Socijaldemokrati smatra da je i ovaj predloženi  kvorum podrške od 250.000 birača za raspisivanje državnog referenduma previsok i predlaže smanjenje od 50.000, odnosno da 200.000 birača mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma.

 • Pred nama je Prijedlog Nacrta promjena Ustava Republike Hrvatske i Prijedlog nacrta izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koje je Hrvatskom saboru uputio Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.
 • Ovim Prijedlogom predlažu se promjene odredbi Ustava Republike Hrvatske kojima se uređuje referendum u dijelu kojim se utvrđuje broj birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma te potrebna većina za odlučivanje na referendumu, odnosno tzv. Kvorum  odlučivanja.
 • U članku 1. Prijedloga nacrta promjene Ustava RH predlaže se  smanjiti potreban broj birača koji mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma s dosadašnjih deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, a što predstavlja više od 360.000 birača, na 250.000 birača u Republici Hrvatskoj.
 • Klub zastupnika Socijaldemokrati smatra da je i ovaj predloženi  kvorum podrške od 250.000 birača za raspisivanje državnog referenduma previsok i predlaže smanjenje od 50.000, odnosno da 200.000 birača mogu zatražiti raspisivanje državnog referenduma.
 •  Po zadnjem popisu stanovnika Republika Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika odnosno 413.056 stanovnika manje u odnosu na zadnji popis stanovnika 2011. što je za 9,64% manje stanovnika.
 • Osim što Ministarstvo pravosuđa i uprave treba urediti registar birača  smatramo da je 200.000 birača dovoljan broj birača za raspisivanje državnog referenduma. 
 • Nemamo primjedbi na predloženi članak 87. stavak 4. što se tiče većine koja je potrebna za donošenje odluke na fakultativnom referendumu budući da je bilo potrebno izmijeniti postojeće ustavno pravilo (Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili Referendumu, ali nije propisano kolika je ta većina. To teoretski mogu biti i 2 birača, ako su 3 birača pristupila referendumu.
 • Sada se uvodi tzv. „kvoruma podrške“ (podrške minimalnog postotka upisanih birača) na način da većina za prijedlog promjene Ustava i organskih zakona iznosi najmanje 30 posto, a za ostala referendumska pitanja najmanje 25 posto ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. 
 • Sukladno članku 142, stavku 3, Ustava RH o udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika pa se sada stavak 4. koji je glasi: Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova birača dopunjuje na način da se Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu uz uvjet da ta većina iznosi najmanje polovinu ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, ali kad naprijed govorimo u postotcima, predlažemo i ovdje navesti da je to najmanje 50% ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
 • Podržavamo odredbu Prijedloga za utvrđivanje Nacrta izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske kojom bi se izmijenila odredba članka 6. stavka 7. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu radi usklađivanja s odredbama Ustava, a u odnosu na propisanu dvotrećinsku većinu glasova zastupnika za izbor ustavnih sudaca.
 • Ovim Prijedlogom predlaže se članak 95. Ustavnog zakona izmijeniti tako da se uz detaljniju razradu, omogući pokretanje postupka u kojem bi Ustavni sud utvrdio je li referendumsko pitanje ustavnopravno dopušteno i prije početka izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje državnog referenduma, odnosno prije prikupljanja potpisa birača za raspisivanje državnog referenduma.
 • Predlaže se da se postupak može pokrenuti na obrazloženi zahtjev 15 zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana objave odluke organizacijskog odbora da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.
 • Predlaže se i dalje ostaviti mogućnost Hrvatskom saboru da u roku od 30 dana od dana objave odluke kojom je utvrđeno da je prikupljen potreban broj pravovaljanih potpisa birača za raspisivanje referenduma zatraži od Ustavnog suda donošenje odluke o tome je li dotadašnji tijek referendumskog postupka bio proveden u skladu s Ustavom (proceduralni aspekt referendumske inicijative). 
 • Hrvatski sabor bio bi ovlašten u istom roku zatražiti i ocjenu o ustavnopravnoj dopuštenosti referendumskog pitanja (materijalni aspekt referendumske inicijative), ali samo u slučaju ako prije toga nije bio pokrenut postupak pred Ustavnim sudom radi prethodne ocjene ustavnopravne dopuštenosti referendumskog pitanja na obrazloženi zahtjev 15 zastupnika u Hrvatskom saboru, predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske.
 • Dobro je da za razliku od Prijedloga za utvrđivanje Nacrta izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH  iz rujna ove godine, u ovom prijedlogu nema odredbe da US donosi odluku o ustavnopravnoj nedopuštenosti referenduma  ako je referendumsko pitanje u isključivoj nadležnosti Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske jer bi zbog preširoke formulacije US gotovo svako referendumsko pitanje mogao svrstati u isključivu nadležnost na primjer Hrvatskog sabora u čijoj je nadležnosti donošenje zakona i Državnog proračuna.
 •  Osim toga dobro je da je iz ovog Prijedloga brisana odredba da je Ustavni sud ovlašten na temelju općih nadzornih ovlasti i sam pokrenuti postupak ocjenu ustavnosti pitanja ako postoji formalna ili materijalno pravna  protuustavnost referendumskog pitanja.
 • Što se tiče sadržaja referendumskog pitanja predloženo je da se Članak 95. stavak 2. mijenja se i glasi:
 • (2) Ustavni sud donosi odluku o ustavnopravnoj nedopuštenosti referenduma ako sadržaj referendumskog pitanja o prijedlogu promjene Ustava nije u skladu s općim načelima i najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske utvrđenima u člancima 1. i 3. Ustava, odnosno ako sadržaj drugog referendumskog pitanja nije u skladu s Ustavom.
 • Bilo je primjedbi da bi se trebalo preciznije definirati ili taksativno navesti pitanja o kojima je po sili Ustava zabranjeno provoditi referendum. Nismo za taksativno navođenje koje uvijek može ispustiti neko važno pitanje.
 • U svakom slučaju i mi u Klubu zastupnika Socijaldemokrati smo se već u raspravi u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o referendumu zalagali da se trebaju definirati pitanja o kojima se po sili ustava ne može provoditi referendum, a ne da o tome u svakom konkretnom slučaju odlučuje Ustavni sud na temelju svojih nadzornih ovlasti.
 • I tada smo se zalagali da se u Prijedlogu zakona o referendumu propišu zaštitni mehanizmi“ odnosno neku vrsta ručne kočnice kako bi se spriječila mogućnost samovolje većine nad manjinom posebno u dijelu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava III. Ustava RH) te da se pokrenu ustavne promjene da bi se to reguliralo.
 • Za nas bi naročito bilo neprihvatljivo da se putem referenduma umanjuju manjinska prava, a osobito bi bilo neprihvatljivo bilo kakvo ograničavanje  prava žena na izbor kod pobačaja.
 • Stoga treba spriječiti da putem referenduma dođe do možebitnog devastiranja odredbe članka 14. Ustava RH  prema kojem svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama i Svi su pred zakonom jednaki.
 • Što se tiče ostalih prijedloga za izmjenom Ustava svima je jasno da bi se Ustav mogao poboljšati i što se tiče izbornog zakonodavstva i izbora ustavnih sudaca, prava žena na pobačaj i drugih prava.  
 • Međutim, znamo da za to u ovom trenutku nema podrške 101 zastupnika odnosno dvotrećinske većine, a istovremeno postoji nužnost za ustavnopravnom regulacijom referenduma.
 • Stoga bi bilo dobro da bi se izbjegla ova pat pozicija da se ugradi osigurač kojim Ustavni sud RH ne bi mogao donijeti rješenje suprotno već donesenom svojem rješenju od 21. veljače 2017. kojim se Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (»Narodne novine« broj 18/78., 31/86., 47/89. i 88/09.).
 • Klub zastupnika Socijaldemokrati prvenstveno se zalaže za siguran, dostupan, informiran i besplatan  medicinski postupak prekida trudnoće te dostupnu i besplatnu kontracepciju. 
 • Daljnju eroziju prava žena u hrvatskom društvu ne možemo dozvoliti tim više da su sve učestalije manifestacije vjerskog fanatizma u vidu klečanja i moljenja krunice muškaraca na trgovima za čednost u odijevanju, suzdržavanje od predbračnih spolnih odnosa i da muškarci postanu duhovni autoriteti obitelji. Malo sutra!
 • E, pa dragi klečeći muškarci na trgovima koji bi htjeli postati muškarčine u obitelji, klečite i molite koliko želite u svojim kućama, i u crkvama, a taj vaš klerikalni fanatizam NON PASARAN.
 • Dakle,  Klub zastupnika Socijaldemokrata mogao bi  podržati ova dva prijedloga za promjenu Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu uz uvjet da se prihvate naše primjedbe i prijedlozi.